داستان سکسی خفن

اين آمپولو ميخواي يا اون يكي

يه روز بعد از ظهر يك ساعت زود تر از موعد رفتم مطب ديدم كه درب اصلي مطب بازه وقتي رفتم تو ديدم كه كسي داخل نيست از دست زيبا عصباني شدم آخه اون اينقدر بي ملاحظه نبود آروم رفتم تو ميخواستم برم تو دفترم كه ديدم صداي يه ناله داره از تو اتاق تزريقات مياد بي صدار فتم تو ديدم ب...له زيبا خانوم با يه خانوم خوشگل لخت شدنو دارن صفا ميكنن خانومه باديدن من هول شد ولي زيبا كه با رو حيات من آشنا بود به كارش ادامه داد منم حرفي نزدم معذرت خواهي كردم و اومدم بيرون رفتم تو دفترم ولي برخلاف ظاهر آرومم تو دلم هيا هو بود از طرفي هم من طرفو نميشناختم و از طرفي هم يكساعت به زمان باز شدن مطب مونده بودديدم زيبا اومد تو دفتر به خاطر شيطونيش معذرت خواهي كرد گفتم خيالي نيست عزيزم خوش باش اونم لبخندي زدو اومد يه بوس تو صورتم نشوند گفتم ناقلا تنها تنها اونم با شيطنت خودش گفت بفرما خلاصه اين قضيه گذشت تا اينكه تو بيمارستان بودم كه زيبا زنگ زد گفت آرش جون يه سر ميتوني بياي مطب گفتم چه خبره گفت چيزي نيست فقط بيا منم سريع از بيمارستان مرخصي گرفتمو رفتم مطب زيبا گفت يه خانوم تو همسايگيشون هست که يه خورده مريضه بايد بالاي سرش برم گفتم باشه خلاصه سوارش كردمو رفتم توكوچشون جلوي يه خونه توقف كردمو رفتيم تو ديدم يه خانوم خوشگل با چشماي سبز تو اتاق خواب نشسته رو تختخواب خلاصه معلوم شد خانوم تصادف كرده و پاش عفونت كرده منم سريع زخمشو مجدد شستشو كردمو چند تا آمپول آنتي بيوتيك براش تجويز كردم و تا كيد كردم حتما از پاش عكس بگيره بعد زيبا رو سوار كردمو راه افتاديم زيبا گفت خوشگل بود گفتم چطور مگه گفت ميخواي برات جورش كنم گفتم اي نا قلا تو شيطونم درس ميدي خلاصه عليرغم اينكه كيرمو صابون ماليدم كه يه سكس مشتي افتادم ولي از طرفي هم اونو يه وعده حساب كردم ولي عوضش شب يه كاري كردم كه زيبا فرداش از زور درد تو مطب گشاد گشاد راه ميرفت تا اينكه يه روز زيبا زنگ زد به موبايلم گفت امشب جايي قرار نداري گفتم نه گفت امشب مهمون داري يه مريض داري مياد تو خونه آمپولشو بزن گفتم خوب بياد مطب خودت آمپولشو بزن گفت نه تو خونه راحت تره ضمنا پني سيلينه ميترسه گفتم باشه شب شد منم به همراه زيبا رفتم خونه زيبا زنگ زد به دوستش كه بياد آمپولشو بزنه يه ربع بعد زنگ خونه به صدا در اومد زيبا رفت درو باز كرد خانومه وقتي اومد تو ديدم واي همون خانوميه كه رفتيم خونش تا معاينش كنم خلاصه زيبا گفت با زري خانوم كه اشنا هستي بنده خدا از پني سيلين ميترسه برا همين گفتم خودت تزريق كني بهتره گفتم مانعي نداره خلاصه زري خانوم رفت تو اتاق خواب دراز كشيد من هم آمپولو اماده كردمو رفتم تو اتاق ديدم شلوارشو تا نيمه پايين كشيده ولي از فرط هيجان كونش مثل ژله ميلرزه گفتم از شما بعيده از يه سوزن كوچيك بترسين گفت به خدا دست خودم نيست خلاصه باسنشو يه كم ماساژ دادم تا خودشو شل كنه وقتي خودشو شل كرد سريع سرنگو تزريق كردم ولي آخرش خودشو سفت كرد منم برا اينكه سوزن نشكنه سريع كشيدمش بيرون همين باعث شد درد بدي رو تحمل كنه منم برا تسكينش شروع كردم به ماساژ كونش يه دو سه دقيقه اين كارو ادامه دادم كه ديدم زري داره موزون با حركت دستم كونشو تكون ميده كم كم ديدم آرش كوچيكه داره داره از خواب بيدار ميشه منم حركت دستمو وسعت بيشتري دادم كم كم نالش بلند شد منم دل رو زدم به دريا كسشو ماليدم تو همين حال بودم كه ديدم يه چيزي داره تو گوشم پچ پچ ميكنه ديدم زيباست گفت نو كه اومد به بازار كهنه ميشه دل آزار برگشتم گفتم هيچ كس جاي تو رو نميگيره گفت الان كه با يكي ديگه خوشي گفتم اگه ناراحتي تو هم لخت شو گفت نه شوخي كردم خوش باش مامانم خونه تنهاست دارم پيشش فردا حسلبت ميرسم خنديدم گفتم پس مريضمون چي گفت خودت برسونش همديگه رو بوسيديم و زيبا رفت من موندمو يه خانوم حشري خوشگل زري خانوم خيلي حشري بود اصلا متوجه زيبا نبود هي كونشو قر ميداد منم تا تونستم كسشو ماليدم خلاصه سه سوت خودم هم لخت شدم گفتم جووووون از آمپول ميترسي با عشوه گفت نه تا تو آمپول زن من باشي از هيچ سوزني نميترسم افتادم رو كسش تا تونستم كسشو ليسيدم هي ناله ميكرد و قربون صدقه من ميرفت گفتم حالا همچين آمپولي بهت بزنم كه تو عمرت هوس آمپول نكني گفت جوووووووووووون بزن من اون آمپولو ميخوام گفتم نه تا التماس نكني آمپول بهت نميدم جيغ زد گفت من آمپول ميخوام كيرمو گذاشتم جيغ نزن اول با دهنت سر آمپولو استريل كن تا بزنم گفت نه من ساك نميزنم گفتم بايد بخوري ديدم پا نميده جاي آمپولشو فشار دادم تا اومد جيغ بزنه كيرمو چپوندم تو دهنش اولش ناشيانه ميزد ولي وقتي خوشش اومد انگار چند ساله اينكارست تا تونست كيرمو سا ك زد منم تو آسمون هفتم بودم كه ديدم داره آبم مياد از تو دهنش بيرون كشيدم گفتم ديگه وقتشه آمپولتو بزني كيرمو داد بيرون گفت جووووون زود باش كه مدت زياديه كير نخوردم زود باش آروم لاي كسشو باز كردم بعد كيرمو كردم تو كسش چون نزديك ارضا شدنم بود چند لحظه كيرمو تو كسش نگه داشتم تا حالم جا بياد يه كم كه گذشت آروم شروع كردم به تلمبه زدن تند تند سرعتمو زياد كردم زري داشت جيغ ميزد يه لحظه تمام كسش تنگ شد گفت ديگه نزن نگه دار فهميدم ارضا شده ديگه تلمبه نزدم بعد آروم كيرمو در آوردم كنار تخت يه ژل مو بود يه كم در كونش ماليدم خيلي ليز شد بعد با انگشه ماليدم اول يه انگشتي بعد دو انگشتي بعد هم سه انگشتي يه كم كه گشاد شد زري همچنان مست بود و حشري گفت دكتر جونم آروم گفتم نترس آروم كيرمو كردم در كونشو يهو تا ته كيرمو كردم تو كونش در دهنشو گرفتم تا جيغ نزنه بعد ار دو سه دقيقه آروم كيرمو حركت دادم درد اوليه كون زري رفع شده بود وحالا داشت حال ميكرد ديگه نا نداشتم نفس و عرقم دوتايي بالا اومده بود تند تند داشتم تلمبه ميزدم كه دوباره زري ارضا شد من هم كه كيرم در حال انفجار بود با تنگ شدن كون زري آبم اومد زري تو حال خودش نبود هي ميلرزيد و خودشو تكون ميداد ديگه نفسم بريد همونجوري افتادم رو زري يه كم كه گذشت و جفتمون حالمون جا اومد به زري گفتم بيا بريم حموم تا بعد برسونمت خونه گفت كدوم خونه گفتم خوب خونه خودت گفت اون خونه سوت و كوره بعد از مرگ شو هرم من تنهام بذار امشب پيشت باشم قول ميدم شيطوني نكنم خنديدم گفتم باشه رفتيم تو حموم كه ديدم باز زري داره شيطوني ميكنه گفتم عزيزم من امشب فقط كون ميخوام پس بهتره سر به سر من نذاري ديدم باز كونشو داد طرفم گفت بفرما من هم كه به بدنم شامپوزده بودم كير ليز شامپويي خودمو فرو كردم تو كونش يه جيغ زد گفت خيلي نا مردي گفتم دردت اومد گفت پس چي درد داره ايندفعه كيرمو تا ته كردم تو كونش هم خوشش اومده بود هم غافلگير شده بود هم دردش اومده بود گفت خيلي پر رويي باشه كارتو بكن منم كه از خدام بود خوابوندمش كيرمو اونقدر تو كونش چرخوندمو تلمبه زدم تا ارضا شدم اومدم بلند بشم زري گفت كجا صبر كن هرچي كه دادي بايد پس بگيري گفت دستتو بگير زير كونم دستمو گرفتم زير كونش و اونم هرچي آب كرده بودم تو كونش ريخت تو دستم بعد گفت حالتو كه كردي يه حالم به من بده آبتو بمال به بدنم منم اطاعت كردم و ابمو به بدن مرطوبش ماليدم بعد يه دوش اساسي گرفتيم و اومديم بيرون خلاصه تا صبح زري تلافي از كون كردنو سر من در آوردو مجبورم كرد تا صبح دوبار ديگه از كس بكنمش بار دومي كمر منو گرفت و من همه آبمو تو كسش خالي كردم گفتم خيلي خري گفت چرا تو دكتري وقتي بچه شد خودت درش بيار و فرداش رسوندمش سر خيابونشون اون هم با يه كم تلو تلو رفت سمت خونشون

۵۶ نظر:

ناشناس گفت...

تو گوه خوردی که دکتری مادر جنده حروم زاده
کم از این کس و شعر هاسر هم کنید
ننه جنده ها اگه نَنَتون جنده بازی در نمی آورد و تو خیابان کس نمی داد که شما حرام زاده ها را پس نمی انداخت
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده
مادر جنده حرام زاده

ناشناس گفت...

اقای دکتر کس ننت خندیدی چاقال

ناشناس گفت...

به زیبا خانوم بگو تو که کسکش خوبی هستی یه کس هم برای ما بیاره

ناشناس گفت...

i like to fuck all iranian girls and wives.they are so pretty and hot mike

ناشناس گفت...

کس کش مادر جنده توگوه میخوری من خواهرتو میگایم

ناشناس گفت...

آخه بچه کون تو که اوبت بالازده چرا کس و شر تفت میدی خوب آدرس بده با بچه ها بیایم بکنیمت کونی حالا که داری کس و شر میگی یجوری بگو که بچه ها باور کنن احتمالا داشتی ننه خودتو میکردی حواست نبود

ناشناس گفت...

کسکش تورو چه به این غلطها"کونی اصلاتوکس دیدی؟حالایه بار کس ننه جونت رو گائیدی فکر میکنی کس کن شدی.تو فقط به درد کسکشی میخوری.(اقا
پیمان کسی که ننتو گائید)

ناشناس گفت...

کسکش تورو چه به این غلطها"کونی اصلاتوکس دیدی؟حالایه بار کس ننه جونت رو گائیدی فکر میکنی کس کن شدی.تو فقط به درد کسکشی میخوری.(اقا
پیمان کسی که ننتو گائید)

ناشناس گفت...

agha aslan kheily dastan sexie bahali bud, behtarin dastani bud ke ta hala khundam. hata az kune nanatam bishtar chasbid. manam doktoram. ghorbanet. salame khaharet beresun. bye
vali dar kol zanet yechize digas, harf nadare

masa گفت...

بس که خالی بستی نفهمیدیم داستان تخمی تخیلی یا سکسی. اخه چاقال ریدم تو مغزت. کسو بلدی بنویسی که بخوای بکنیش؟

ناشناس گفت...

تو اینکه این کس شعرها رو از خودت نوشتی، شکی نیست. ولی می خوام بگم داستان نویسیت هم بگاست. کیرم تو اون مغزت. آخه بچه کونی رو چه به این کارا!

ناشناس گفت...

مادر جنده
کدوم دختر میاد به تو کس بده
کدوم مرده که تو یه شب 4بار میکنه
بازم کدوم دختره که کردن میبینه ول میکنه میره

ناشناس گفت...

داستان مزخرف و صد در صد چاخان

ناشناس گفت...

كس كش مادر جنده كير هرچي دكتره تو كس ننه و خواهرت گو ميخوري به پزشكا اهانت ميكني ابنهي

ناشناس گفت...

اول از داستان مزخرفت کوسخول حرام زاده و بچه کونی تشکر میکنم راستش به خواننده گان بگم که این داستان نویس کونی چند بار به من داده و مادرش کوس خوبی داره خواهرش از بشت میده بابایی هم مرده گاوی میکنه

ناشناس گفت...

گوه خوردي مادر جنده كوني
كيرم تو كون دكتر و زيبا خانوم
كيرم دهن مدير وبلاگ

ناشناس گفت...

لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبریدر
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبریدر
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید
لطفا با این اراجیف حرمت حرفه مقدس پزشکی رو زیر سوال نبرید

ناشناس گفت...

تو گه خوردی بیا این کیر منو بخور حال بیای

ناشناس گفت...

همشو از خودت در اوردی ولی حالا بیا یه کم کیر منو ساک بزن تا ببینم چی می شه

ناشناس گفت...

babat to konet

ناشناس گفت...

ارزو های نویسنده دکتر بشم منشیم بهم بده و لسبین باشه و برام کس جور کنه ریدم تو روت تو که خالی میبندی یه جور ببند که لا اقل ادم باور کنه اگه دکتر بودی میدونستی که طرف رو با ژل سر و کف صابون نمیشه کرد احتمالا تو از این قیافه کیری ها هستی که تو روت توف هم نمیندازن کیری

ناشناس گفت...

خاك تو سر كيريت كونم به جاي اين اراجيف برو چند تا سي دي سوپر گير يار و نگاشون كن تا شايد ( البته بعيده )يكمي ياد گرفتي

ناشناس گفت...

اخه کیرم تو کس مادرت تو خودت کون میدی تو کیر کردن داری کس کش بیا بشین سرش کیسه بکش کونی سرش بمونی تو بچه کونی بلدی ا3لا کس چند بخشه که بخوای کس بکنی

ناشناس گفت...

من سلام میکنم به شما که این مطلب رو مرور کردید
من یک روانشناس هستم و علت حضورم در این سایت ها نحقیق است. و آنقدر سن من بالا هست که با توهمات افرادی با فکر بیمار تحریک نشوم.
من یک پیغام دارم برای شما من افرادی زیادی تحت درمان خودم داشتم که بر اثر آزارهای جنسی و... به مرحله خیال پردازی در سکس رسیده اند و سعی در انتشار این تفکرات نه چندان جالب دارند.
و اما من یک نتیجه از افرادی که این داستانها را مرور میکنند مشاهده کردم و آن چیزی جز رسیدن به مرحله جنون جنسی نبوده. که منجر به رابطه جنسی با اعضای خانواده میشود.
و موجبات بیماریهای روحی شدید و بی بند و باری جنسی میشود.
واقعا قصد من خدمت به جوانهاییه که در حال تباه کردن خودشون و آینده جنسی خوشون هستند.
و من قصد رواج دین و ... هم ندارم و نه من آخوند هستم نه چیز دیگری. صحبتی هم در رابطه با بهشت و جهنم ندارم.
من خوشحال میشم که اگر گر شخصی مشکلی برخورد با من در میان بگذاره و از مشاوره رایگان هم بهره کاملی رو حاصل کند.
به امید سلامتی شما و تمام افراد جامعه
سهیل نیکمنش
Email: psychologist.social@gmail.com

ناشناس گفت...

كس كش خان تو گوه خوردی ان آقا باز زده بالا چرت می گی حروم زاده

ناشناس گفت...

فکر نمیکنم مردم ایران اینقد بی ناموس باشن که این داستانای کس و شرو باور کن؛ آریاییها در ناموس پرستی تکن؛ اگه تو بی ناموسی دیگران رو بی ناموس فرض نکن

ناشناس گفت...

اقای مثلا دکتر خارت گاییده شد بس که فحش خوردی.ولی من بهت نمیگم کس ننت اخه گناه داری.
من میگم کس مامانت.
اقایون و خانوما لطفا دیگه به این مادر جنده فحش ندین.
تو دلتون بگین ((کس ننش))

ناشناس گفت...

09122016884
سکس باپول

ناشناس گفت...

من خوار هر چی دکتر خالی بنده گاییدم ننه کونی این داستانارو از تو کس ننه حرومزادت در اوردی خوار و مادر صاحب وبلاگو گاییدم کس کش این کس شرا چیه میزاری

ناشناس گفت...

شما می تونید برای اینکه رابطه بهتری اشته باشید از این فروشگاه وسایل زناشویی بخرید
www.keyhanshop.com

ناشناس گفت...

آهای دوکتور بی حیا! به عوض اینکه از کسیکه ترا خلق کرده صحبت کنی جوانان را با قصه های دروغین خود به گناه مبتلا میکنی؟ واقعاً که به یک دوکتور شرم است

ناشناس گفت...

دکتر مادر جنده خودت کی میدی بکنیمت

ناشناس گفت...

من تازه از ایران آمدم..باور کنید ..از این بدتر در ایران وجود داره که شما که در خارج هستید باور نمی کنید

ناشناس گفت...

مادر جنده
کی میدی بکنیمت؟
دستم بهت برسه ...

Naser گفت...

دکتر جون چرا همه بهت فحش می دهند مگه تو خارکسده مادر جنده کس ننه بی پدر مادر کیرم تو دهن ننت با اون دکتری کونی ات هستی که همه بهت فحش می دن من نمیدانم چرا همه کیرشان رو کس ننت ور خواسته

ناشناس گفت...

من مثل شما ها جاهل بودم اما توبه کردم حالا من نزدیگیم تغییر کرده ووضعم عالی شد شما فقط کافیه اراده کنی خدا بزرگه تتتتتتتتتتووووووووبههه کنید

ناشناس گفت...

من مثل شما ها جاهل بودم اما توبه کردم حالا من نزدیگیم تغییر کرده ووضعم عالی شد شما فقط کافیه اراده کنی خدا بزرگه تتتتتتتتتتووووووووبههه کنید

ناشناس گفت...

من مثل شما ها جاهل بودم اما توبه کردم حالا من نزدیگیم تغییر کرده ووضعم عالی شد شما فقط کافیه اراده کنی خدا بزرگه تتتتتتتتتتووووووووبههه کنید

ناشناس گفت...

من به شخصه خوارتو خشک خشک گاییدم
مادر جنده

ناشناس گفت...

کس ننت حروم زاده با این داستان کیریت...

ناشناس گفت...

Ba salam be hame man 17 sal
Bishtar nadaram va chand sale ke be khod erzai dochar shodam har dafe ke ba khodam ahd mikonam ke dige in karo nakonam nemishe khili talash mikonam khili kamtar shode va omidvaram zod tar tark konam az nasihat badam miyad ahle nasihatam nistam vali az tarafe ye javone ham vataneton migam harkas in karo mikone khodesh nemifahme ke ba roho jesmesh che kar mikone va vaghti mifahme ke dige motad shode va khili dire va tark vasash khili sakht mishe pas be khodeton komak konid .

ناشناس گفت...

سلام تبریک می گویم کس و شعر جالبی بود رو مامانت تمرین کنی بهترم میشی شاید اینبار به جای جل سر از گریس ستفاده کردی

ناشناس گفت...

بچه کونی این کس شر ها چیه که نوشتی ......کیر تو اون مغز پریودت

ناشناس گفت...

خار کس ده مادر قوه تو پشم کیر دکترم نیستی احتمالا اینا داستاناییه که ننت برات تو بچگیت تعریف میکرده گوهتو بخور بچه کونی تو خودت یه عمر کون میدادی برو خاهرتو از زیر مردم جمع کن نمیخواد داستان بنویسی آخه کدوم دختر میتونه آبایی که توش ریختنو پس بده خیالاتی

ناشناس گفت...

واقعا خاک تو سرت با این داستانت اخه کس مشنگ اینی ک تو گفتی داستان نبود جک بود.بروبچ این جک گفته شما ببخشیدش(خاک بر سر کچلت کنن بچه کونی)

ناشناس گفت...

کس کش ننه قهبه گیرت بیارم تمام خاندانتو کردم با این داستان کیریت

ناشناس گفت...

avazie kooni dafe akharet bashe bebinam be doktora tohin mikoni ke miam khodeto nanato khahareto...ro mikonam ampooletam az tah mikanam ke dge enghead tokhmi bazi dar nayari

ناشناس گفت...

avazie kooni dafe akharet bashe bebinam be doktora tohin mikoni ke miam khodeto nanato khahareto...ro mikonam ampooletam az tah mikanam ke dge enghead tokhmi bazi dar nayari

ناشناس گفت...

کیرتوکس ننت بااین داستانت خوب اشوپت مادر کسته کیرخرتوکس ننت وددت بی ناموس نت سر ستون برق کسش جربخره اینم شد داستان بدبخت اگه مردی داستان کس کردن ننت با بچه های محل رو بگو که همه میکردنش وتو پول میگرفتی راستی شنیدم خواهرتم که کس وکونش یکی شده

ناشناس گفت...

من كير مي خوام.تو رو خدا يكي كير كلفتشو بكنه تو كوسم.سينمو بمالونه.اگه كسي ميخواد كيره خوشگلشو فرو كنه تو كوسم پيام بده كه با هم حال كنيم.خواهش ميكنم زود جواب بدين.كير مي خوام

ناشناس گفت...

اقایونی که نظر میدین یا فحش میدین باید خدمتتون عرض کنم که اریاییها ذاتشون اینه که در تاریخ هست که خواهر با برادر ازدواج کرده چه برسه به.......

ناشناس گفت...

حاجی این مردم از دستت خیلی عصبانینا . خب حقم دارن . آخه ملت که دیگه انقد اسگل نیستن که . ادم شین

ناشناس گفت...

دمت گرم داداش کس ننه بقیه

ناشناس گفت...

khanomi ke kir mikhasti kir tamom shode aya dar manzel soton darida

ناشناس گفت...

بغیر از یکی دو تا کونی و کوسخول از نظرات همتون لذت بردم این خوارکسه به عمرش مرغم نکرده چه برسه به آدم،در ضمن بهش فحش خواهر مادرم ندیدی خودتون رو خسته میکنید به اینجور آدما میگن تخم بیج یعنی ننه بابای نشخصی ندارن دلیلیم نداره ازفحشهای شما ناراحت بشن دوستون دام

ناشناس گفت...

09125136553 من سجاد هستم خیلی باحال کس میکنم جوری که بری فضا البته واسه داداشای گلم هم کون میدم