داستان سکس با مرجان 3

مرجان 3

قبل از اینکه آیفون رو جواب بدم و در رو باز کنم ،یه بار دیگه همه چیز و چک کردم که درست باشه.آیفون رو برداشتم :یله....کیه.....منم مرجان.بیا تو مهربون من!!!!در رو زدم ومهتاب اومد تو.منم رفتم استقبالش،واقعا زیبا بود زیبا تر هم شده بود ،با یه دست گل زیبا اومد تو تا از در اومد من هم بغلش کردم و یه بوس از روی لبهای خوشگلش برداشتم.گفتم چطوری خوشگل خانوم ؟چقدر ماه شدی .گفت ممنون خوبم هنوز نیومدم تو خونه داری منو می دری صبر کن بابا ،همه ی لبام مال خودته نترس. گفتم حالا کجاشو دیدی می خوام یه بلا یی سرت بیارم که تا عمر داری یادت نره.خندید و اومد توی خونه .بیچاره به خیال خودش فکر میکرد من این حرفو به شوخی زدم،اما شوخی تو کار نبود.گفتم اول ناهار بعد مشروب بعد بغل من یا اول مشروب بعد ناها ر بعد بغل من یا اول بغل من بعد مشروب ناهار هم که هیچی .خندید و گفت اول بغل تو دوم ناهار سوم هم بغل تو.دوتایی زدیم زیر خنده.مرجان روبروی من نشسته بود ،مانتو و روسریشو کنده بود و موهای بلندشو ریخته بود دورش .واقعااززیبایی چیزی کم نداشت .ابروهای کمون ،بینی کوچیک،لبهای خوشگلش ،چشمای درشت.یه تاپ پوشیده بود که یقه بازی داشت و می شد بلور بدنشو یکم دید.شلوار جینی که پوشیده بود کون قلمبشو به رخ آدم می کشید و باعث می شد حشریت آدم بزنه بالا.واقعا بدنش تناسب خوبی داشت.دیگه کیرم زده بود زیر گلوم،ولی خوب خودمو نگه داشتم.دو تایی ناهارو آماده کردیم و با هم خوردیم،بعد از ناهار هم یه چند تایی پیک تیز رفتیم بالا تاکله هامون داغ بشه،البته کله مرجان از داغی داشت می سوخت ،دختره بیچاره مست بود .خودش می گفت که تو طبقه هشتم خونه ماست ولی نمی دونم خونه ما که دو طبقه بیشتر نداشت!!!!!!.چشماش داشت می رفت .قبل از اینکه مشروب رو بزنیم من اسپره رو کیرم خالی کردم .عقده زده بود بالا.چشمای خمارش دل هر آأمی رو می برد.دیگه ولو شده بود رو من باید کارو شروع می کردم.رفتم و یواشکی دوربین فیلمبرداری رو روشن کردم چون از قبل تمرین زیاد کرده بودم می دونستم چه حالتهایی باید بکنم .اومدم طرف مرجان ،لبم رو گذاشتم روی لبهاش و شروع کردم به خوردن بخاطر الکل طعم لبش خوشمزه تر شده بود .همونطور که لبهای همدیگه رو می خوردیم دستم روی سینه هاش بود و از روی تاپ می مالیدمشون.کم کم آخ و اوخش بلند شده بود(دورببین هم که داشت فیلم میگرفت)تاپشو از تنش بیرون کشیدم و وای که چه بدنی داشت سفید مثل برف.سوتینشو باز کردم و سینه هاش و ریختم توی دهنم شروع کردم به خوردن ،سینه هاش زیاد بزرگ نبود ولی خوب خیلی فیگوریشن خوبی داشت ،دیگه کاره مرجان از آخ گفتن گذشته بود ،اومدم پایین تر از روی شلوارش یکمی کس خوشگلشو بو کردم ولی خوب هیچ بویی نمی یومد چون شلوار لی پوشیده بود منم بخاطر همین مجبور شدم شلوارشو در بیارم،از روی شورت کس خوشگلش رو بو میکردم ولی خوب هنوز هم بوش هم کم بود منم شورتشو با دندونام کشیدم پایین.داشتم یه فیلم سوپر مشتی می ساختم. پاهاشو باز کردم و سرمو کردم وسط پاش و حسابی شروع کردم به لیسیدن،من می خوردم و مرجان همینطور آه می کشید و ناله می کرد با دستاش سرمو به کسش فشار میداد یه چند دقیقه یه لرزشی کرد و با یه آه بلند آبش اومد.ارضاء شده بود.همونطوری که روی کاناپه خوابیده بود رفتم بالای سرش و کیرمو مالوندم به لبهاش.با صدایی که از ته چاه می یومد گفت ایییههههههه علی نکن بدم می یاد..گفتم یه کم فقط .کافی بود که فقط دهنشو باز کنه ،برای اینکه من ناراحت نشم حاضر شد یکمی بخوره ولی فقط یکمی .تا دهنشو باز کرد کیرمو کردم توی دهنش .اون هم شروع کرد به خوردن .خوب ساک می زد ولی بعضی وقتها دندونشو می کشید به کیرم .یکمی که خورد گفت درش بیار من هم که کیرم یکمی راست شده بود تا ته فشار دادم تو دهنش یه اوق زد.ولی خوب .همونطور تو دهنش تلمبه می زدم هرچی دست و پا می زد گوش نمی دادم .اینقدر زدم تا دیگه کبود شده بود و داشت خفه می شد .کیرمو که کشیدم بیرون زد زیر گریه.گفت چیکار می کنی گفتم یه کمی .خفه شدم .منم یه اخم کردمو گفتم اوه.حالا اینگار چی شده،گفت چی شده گلوم پاره شد. با این کیر گنده ت یکمی نازش کردم و گفتم عزیزم جو گیر شده بودم ببخشید.یکمی که حاش جا اومد .نوبت کونش بود چون دهنشو که گاییده بودم حالا باید کونشو می دریدم.گفتم برگرد مرجان.گفت می خوای چیکار گفتم هیچی می خوام بخوابم روت.گفت از عقب نه ها.گفتم کی گفت از عقب حرف می زاری تو دهن من .خلاصه برش گردوندم.همین که کونش رو دیدم به خودم افتخار کردم واقعا کون می زونی داشت ،انگار حسابی تراش داده بودنش،نه نمی شد از خیرش گذشت یکمی خوابیدم روش ولا پایی زدم.یه تف انداختم سر کیرم با دستام سفت کمرشو نگه داشته بودم که نمی تونست تکون بخوره کیرمو گذاشتم دمه سوراخش،مرجان تا اومد به خودش بیاد تا ته کردم تو کونش ،یه جیغ وحشتناک کشید و زد زیر گریه.بریده بریده گفت درش بیار. آی پاره شدم .وحشی. من هم لذت می بردم ،شروع کردم به تلمبه زدن همونطور با فشار تلمبه می زدم و مرجان نعره می زد و التماس می کرد،بعد از سه چهار دقیقه نعره هاش کمتر شده بود ولی هنوز هم التماس می کرد.اینقدر سوراخش تنگ بود که کیرم داشت خفه می شد.حسابی تلمبه می زدم دیگه داشت آبم می یومد ،مرجان حالا دیگه یکمی از حال رفته بود .دلم می خواست کیرمو در بیارم ولی نمی شد نزدیک بود ارضا بشم ،آبم داشت می یومد من هم نامردی رو در حقش تموم کردم و آبمو ریختم تو کونش .بی حال شده بودم،کیرمو که کشیدم بیرون دیدم بیچاره ،سوارخش خیلی از هم باز شده ،یکمی دلم براش سوخت.خوابیدم روش و شروع کردم به ناز کردنش.باهام قهر کرده بود ،محل بهم نمی ذاشت.داشتم فکر می کردم عجب فیلمی شده بود.خلا صه از دلش در اوردم .همونطور که بی حا ل بود رفتم دوربین و خاموش کردم و اومدم نشستم کنارش.مرجان لباسهاشو پوشیده بود.می خواست بره.من هم لباس هامو پوشیدم تا برسونمش ،خلاصه اونروز تموم شد اومدم خونه فیلمو دیدم ،عجب فیلمی شده بود گوشیرو برداشتم و یه زنگ به محمد زدم . الو سلام سلا چیکار کردی ؟ محمد همون شده که می خواستی کی بیارم برای رایت امشب آخر وقت راستی پول یادت نره ،یه میلیون تومن رو میگم نه حتما خداحافظ یه هفته بعد تو خیابون انقلاب آقاا سی دی سوپر نمی خوای؟ایرانی نه عزیزم من خودم بازیش کردم پایان

۶۷ نظر:

ناشناس گفت...

كير تو كون ننه ات خواهر جنده ابروي دختر مردمو جرا ميبري بدرسك

ناشناس گفت...

گرچه تابلو بود که خالی بندیه ولی محض احتطیاط مادرتو گاییدم کسکش بی ناموس.

ناشناس گفت...

كس كش خالي بند ابروتو خدا ببره نكن اين كارا عاقبت نداره بي ناموس

ناشناس گفت...

مادر جنده يك روز يكي هم با ناموس خودت اين كارو ميكنه نگران نباش

ناشناس گفت...

البته چاخانت نشون می ده که پسر ابنه ای هستی . ولی منم دیشب زنگ زدم به محمد گفتم 3 میلیون بده که فیلم مادر تو رو بهش بفروشم.آقا چقدر هم استقبال کرد این محمد!!!!!

ناشناس گفت...

من از تو،دراین مسائل سکسی بدتر بودم اما خدا یه بار توفیق ترک معصیت و بهم داد و نتیجه اش این شد که منی که به زور پول جمع میکردم تا یه سی دی سکس بخرم الان یه شرکت تولید نرم افزار دینی دارم که حد اقل درامد ماهیانه ام 6 ،7 میلیونه و یه همسر دلسوز و همراه که تو این راه کمکم کرد خودم و بهتر بشناسم الانم به شما میگم اصلا دیر نشده همین الان این کارا بذارید کنار عزیزترین انسان خدا میشید این شما و اینم وجدان بیدارتون *یا علی*اراده ،اراده اراده

ناشناس گفت...

ایول به شما واقعا تحت تاثیر نظر این آدم قرار گرفتم به فاطمه زهرا توبه میکنم*یا علی*با مرام

ناشناس گفت...

آخه کسکش میخوای بکنی بکن دیگه چرا آبروشو میبری بی همه چیز مادر قهبه خوار کسه ( با این که خالی بندی بود !!! )

ناشناس گفت...

chon ke khob kardish afarin .. ama kiram dahanet .. har chand kiram dahanete ama mahze etminan tokhmam ham to dahane dokhtare =))))))))

ناشناس گفت...

خیال پردازی جالبی بود !
اما نشون میده که تو ....

ناشناس گفت...

آقا دمت گرم
خیلی کارت درسته
اگه میشه داستان ننت رو هم بذار که حال کنیم همون که محمد کرده بودش

ناشناس گفت...

دیوس بی پدر مادر این چه مزخرفاتی مردم به انحراف میکشی

ناشناس گفت...

واقعا که ننت ایول داره که همچین حروم زادی رو پس انداخته اخه بچه کونی کردی که کردی کیرم تو کده ملیت چرا فیلم گرفتی....راستی تا یادم نرفته کیر تو کونه پدرت تقدیم با عشق

ناشناس گفت...

كير اسب ابي تو دهنت بچه سيخ اگه قم بيياي خودم شخصا يه كوني ازت بكنم كه محمد بخاطرش 5ميليون بده و بگه ناز شصت تو ابتكار جديدي تو سكس به خلايق نشون دادي

ناشناس گفت...

koskeshe bi namos derakht chenar to kose nanat harom zade kardish halesham bordi chera aberoshho bordi
tokhme hizz
bi namos
har chand feqr konam dastanet alaki bod vali bedon kheyli harom zadeyi
:)

ناشناس گفت...

اخرین فیلم محمد
یه درخت کردن تو کس ننت
زیر سایه اش دارن خواهرتو جر میدن

ناشناس گفت...

امثال شماها بابا ننشون یکیدوتا نیستن.
اگه عرضه داشتین می رفتین حالشو می کردین نه اینکه با این داستانها خودتونو خر کنین.
توی یه داستان ساختگی هم حرومزاده بودنتونو نشون می دین.
بهتره ببینی خواهرت و مادرت زیر کدوم شوهرشونن بعد داستان سر هم کنی.

ناشناس گفت...

دیشب ننش را کردم بعد داستانش را می نویسم

ناشناس گفت...

ایول
دمت گرم
عجب سکسی بود
من 2 با آبم اومد
من تا حالا 2 با همچین کاری کردم
اگر کسی پایس من حاضرم باهم شریکی اینکارو دوباره انجام بدم
البته من 3 ساله که ترک کردم
شماره من
03981982838
موفق

ناشناس گفت...

خب مادركوني مگه ننت ميخواره كه مثل ننت كه به بابات دروغ ميگفت كه جنده نيست دروغ ميگي؟
ولي خب محظ احتياط كس خواهرت.يه روز محمد واسه فيلم خواهرت هزار تومن ميده كه ديگه تو خيالاتت آبروي مردم رو نبري.خواهرت همون هزارتومن ارزش داره.

ناشناس گفت...

akhe haromi kirae 50 santim to kone khaharet va madaret va khodet va babat ke ghatari beshe chera aberoye mardomo mibari derakhte 50 metrie kaj to kone nanat manam ba abjit seks dashtam va dadam be mohamad behesh hezartoman dadam ke pakhshesh kone.harom zadeye khali band agar jorat dari behem Email bede ta koneto khodam jer bedam ((shadowelf_2142@yahoo.com))

ناشناس گفت...

کس کشه مادر جنده داستان می نویسی؟؟
آخه کیرم تو کس ننت که از ناموس مردم
سوستفاده می کنی کسخول
سوستفاده می کنی خالیم که میبندی
دیگه عصابه آدمو کیری هم می کنی
ولی با این حال باحال بود کیرم شق شد

ناشناس گفت...

واقعا كه بي پدرو مادري خاك چه داستانت راست باشه چه دروغ باشه. خاك تو سر حرومزادت!

ناشناس گفت...

ببين كيرم تو كون خواهرت گير كرده يه داستان بنويس چطوري درش بيارم در ضمن شماره محمد رو هم بده ميخوام فيلمايي كه با ننه و خواهرت بازي كردم بهش بفروشم


موفق باشي كيرم تو حلقت در ضمن تو حرومزاده اي اينو همه ميدونن

ناشناس گفت...

وقتی داشتم آبجیت رو میگائیدم دقیقا مثل مرجان التماس میکرد .
یادش بخیر .

rad گفت...

برج میلاد تو کس خواهر و مادر و زن آدم دوروغ گو بچه کونی نو خودت کونی اگه خایه داری یه ایمیل برام بزن تا باهات قرار بزارم ببینی کی بهتر میکنه
rad_darush@yahoo.com

ناشناس گفت...

09122016884
سکس باپول

ناشناس گفت...

مدت كوتاهی پس از تدوين قرآن ، ايرادهای آن يكی پس از ديگری نمايان شد و بتدريج اين رسوائی چنان بالاگرفت كه شيادان دينی مجبورشدند راه ديگری برای تحميق مسلمانزاده ها بيابند و آن اين بود كه بگويند اين عبارات كه در قرآن آمده درواقع معانی ديگری دارد!! و اين شيادان كه نام خود را مفسرقرآن گذاشتند شروع به تفسير جملات بی محتوای قرآن كردند ازجمله طباطبايی ، زمخشری و ...
مترجمين قرآن هم در همين راستا سعی كرده اند توی ترجمه هايشان عبارات خيلی زننده قرآن را حذف كنند يا به شكلی آنرا عوض كنند كه زياد الله و پيامبرشان بی آبرو نشوند!!!
اين فريبكاری 1400 سال است كه ادامه دارد و هنوز چنين شيادانی مانند شيرين عبادی روباه صفت و اربابش فريب الله خاتمی و يا عبدالكريم سروش حقه باز ، به زور سعی دارند با تفسيرهایيكه خودشان از اسلام و قرآن ميكنند اين دين منفور را بزك كنند و به مردم عامی تنقيه اش كنند .
باشد كه روزی فرابرسد كه مردم لگد محكمی به امثال خاتمی و شيرين عبادی شارلاتان و سروش بزنند . چرا كه اينها از خامنه ای و احمدی نژاد صدها برابر خطرناكترند.

ناشناس گفت...

کیر خرتو کس خواهر و مادرهمه شما نویسندکان سکسی و کسانی که ید نظر میدهند.

ناشناس گفت...

این مادر جنده بالا چی گفته راجع به قران؟ کس کش کیرم اول تو کس خواهر مادر تو بعد کس خواهر مادر این پسره ی بی ناموس آخه مادر کونی این داستان چیه سر هم کردی خواهرتو دیشب ردش کردن دبی بره زیر عرب ها اونوقت تو اومدی داستان سر هم کردی که کردم فیلمم گرفتم ای تف تو کس ننت که تو ازش افتادی آهای مادر جنده ی بالایی تو هم حرومزاده ای اومدی راجع به اسلام چی کس شعر گفتی کیرم تو کسو کون کسو کارت هر چی آدم مادر جنده میاد کس شعر سر هم می کنه تحویل ملت میده خواهرتونو خودم گاییدم

ناشناس گفت...

دم همه ی اونایی که به فحش کشیدن این جماعتو گرم کیر همتون تو کون خواهر این مادر جنده کیر خودمم روش

ناشناس گفت...

kire hameye mojodate zende to kone khodet
madaretam rosh
khahretam ziresh
babatam tosh

ناشناس گفت...

اتفاقا منم همچین کاری رو با ننت کردم .خیلی حال داد جون تو .بهت تبریک میگم عجب ننه کسی داری

AmirRock گفت...

تقصیر این جوان حرومزاده نیست.
تقصیر اون مادر جنده هایی که مسئول بی پولی این مردم بیچاره اند که یه بی ناموس واسه مبلغی نا چیز زندگی یه دختر بیچاره ی معصوم رو تباه می کنه.
آخه برادر من خالی بندی کجا بود.
این همه فیلم آدم های بیچاره که میبینیم,
که این کاره نبودن
ولی فیلمشون بیرون اومده.
به امید شهر رویا برای تک تک ایرانی ها .
و به امید وراندازی جمهوری اسلامی ........
تا شهر رویا راهی نیست.........

ناشناس گفت...

برج ايفل و ميلاد وپيزا و هر چي برجه به علاوه ي ديوار چين تو كون تو و ننه وخواهر قيندرت

sasi گفت...

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sun of the beach

sasi گفت...

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk you you are a sun of the beach

sasi گفت...

راستي ننته گايييدم داستاتش رو ميخواي

sasi گفت...

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? تعداددفعاتيه كه اگه پيدات كنم ميكنمت

Fuck U Khar Jende گفت...

فاک یو کس کش پدر سگ خالی بند . ایشالله فیلم گاییدن ننت بره تو خیابون انقلاب.
- پوفیوز خوار کس با یه دختر بیچاره دوست شدی بخاطر یک میلیون . ننه سگ .

خوار و مادرت با هم به گا برن . آشغال گِی.
جای بابات تو کونمه . جای خواهرت لا پاهامه . جای ننت هم تو سطل آشغال.
(گر چه همشو خالی بستی)

ناشناس گفت...

آخه کس کش جاکش ، بچه کونی چرا خالی میبندی
البته دسته خودت نیست تقصیر باباته که تخمه فاسد انداخته .
ولی خوب فروختی یه میلیون ، این محمد فیلم ننتو 100 تومان ازم خرید .

زندگی زیباست گفت...

خدایا گاهی از تو نگاهی؛

ناشناس گفت...

madar jendeye badbakht,pishro shere ro va3 saman nakhunde ke va3 naneye to khunde,hala age filmesham mikhay boro site hast,nanat jahanie!hata gedaye sare ko0chamo0nam gaaaaeeedatesh,mofta!mige kosesh ghade ye tof nemiarze!sun of the beach!fuck u!

ناشناس گفت...

كس ننه خالي بندت ، كي بشه من با خواهر خوشكلت فيلم سوپر بازي كنم

ناشناس گفت...

پسر دم محمد گرم چه فیلمی با خواهر مادرت ساخته بود
در ضمن کس خواهر مادر این یارو که درباره قران اون کس شعریات رو نوشته

ناشناس گفت...

حیف کیر من که بره تو کس ننت !

... ... ... ... ... ... ... ... ...

راستی میخوام یه چیزیو اعتراف کنم . اون روز بود که الهام (خواهرت) رفته بود شمال ! با من بود هر 4 روز با هم سکس داشتیم !
کس کش خالی بند ! کیر

ناشناس گفت...

alo ,salam behzadam ,filmaye sex ba nanat o khaharet ra ke goftam mikham khanevadegi bashe amade kardi? 1000 toman gozashtam zire baleshe khahar kochikat baghiash ham az khodet

seta joon گفت...

yooohhhhooooo saam bebachehaye oghdeiye iran zamin khodemun
akhey nazi heyvoonakia
0ooooh rasti ali joon
doodole kuchmole dadasham ke 3 saleshe too joft surakhe nanat

ناشناس گفت...

آقا خیلی مادرت خرابه واقعا تحت تاثیر کون مامانت قرار گرفتم آخه کس کشه خالی بند عقده ای
البته چون خالی بستی تحت تاثیر کون گنده ننت قرار گرفتم اگه واقعی بود حتما ننتو می گاییدم

ناشناس گفت...

kheilii khali bandiii...........yani chejury root mishe in kossheraro inja benevisi h???????akhe 1000000 toman vase ye filme tokhmii...badam che rahat....tukhiabunaye tehran mi2nan film super befrushano ma nemidunestymmm.........bi namus!

ناشناس گفت...

خیلی کثافتی

ناشناس گفت...

اولاً کثافت اسمت علیرضا نیست واینکه ابنه بیشتر نیستی و ساکن اصفهانی و حالا زن داری مراقبش زنت کسی نگاد کثافت 29 ساله هستی اگه مایلی تا کون رنت پارکنم کثافت

ناشناس گفت...

اخر همه بی ناموسهای عالمی اخه پست فطرت یک ملیون بی ناموس اگه زنتو واسه کسکشی عقد کردی پیشه یکی ببر که بیشتر ازیک میلیون بهت بده کفتارنجاست خور.

ناشناس گفت...

فیلم تورو هم اون دنیا نشون میدن پدر سوخته

rhodes گفت...

خدایا منو ببخش که تو گوگل سرچ کردم و اومدم اینجا.یعنی واقعا ارزششو داشت؟منم می تونم فحش بدم ولی با فحش من نه تو درست می شی نه زخمی از جامعه درمون میشه.مقصر خود منم.فقط من که اومدم و این صفحه رو خوندم.منشا تمام این ضعف ها چیه؟جواب این سوالو هممون میدونیم.خدایا به هممون کمک کن تا بتونیم بلند شیم.شاید من از همتون بدتر باشم ولی بیاین یه بار همت کنیم و فقط یه بار بگیم یا علی

rhodes گفت...

پرده شمع است مانع در میان ما و دوست
شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا

ناشناس گفت...

خیلی کونی هیف که چند وقته ننت بهم نمیده مگه نه منم از ننت فیلم میگرفتم با تشکر کس ننت

ناشناس گفت...

آخه کس کش چرا خالی میبندی حالا راستشم گفته باشی توکه از هرچی هرزه اس بدتری فکر کردی هرزگی فقط واسه زنه چطور دلت میاد باهموطنت اُينکارو بکنی...!!! چه بلایی سر ايرانی اومده که اينقدر بد شدیم هممون آخونا از یه طرف دارن ميزنن ماهم ازاونطرف داريم ريشه هزاران ساله ايرانو قطع میکنيم خلاصه خیلی اوضامون بده

ناشناس گفت...

چقد آدم میتونه پست باشه که ابروی یکیو اینجوری ببره واسه یه ملیون ایشاالله یکی با ناموست اینجوری کنه.یا فیلم سوپری که میبینی زنت باشه یا ابجیت که ادم شی .پست کثیف

ناشناس گفت...

pedar sag.kheili pasti

ناشناس گفت...

به اون كسي كه وقتي تو زندگي كم مياره ميذاره تقصير دين و قران هست.
فقط با زبون خودتون بهتون ميگم آخه پفيوس چون قرآن ميگه از ناموست نگهداري كن بدت مياد چون ميخواهي براي امرار معاش روزانت خواهر و مادرتو مثل اون پفيوسي كه اين كس و سعر و ن.شته بفروشي و بتوني باون پولش به الواتي ديگرت برسي
آهاي شماهاي كه تحت تاثير اين چرنديات ميشويد فقط انك زماني نياز به فكر كردن داريم مطمئا باشيد كساني كه اينطور ناموس فروشي ميكنند هيچ موقع نميتوانند براي ملت مفيد باشند و بايد از ترس همين افراد ناموسهايمان را مخفي كنيم يا در جمله كوتاه ميگم آيا كسي كه به ناموس خودش رحم نكنه مياد به ناموس من و شما رحم كنه(يكم فكر كنيم)

ناشناس گفت...

دمت گرم ايول حرف درست همينه

ناشناس گفت...

madare mohtarameto gaeidam ba ein kose sheri ke neveshti.baba palid na mard koseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nanat&abjit.

ناشناس گفت...

حرومزاده بی فرهنگ اینطور که گفتی تنهایی زندگی میکنی برا اینه که تو تخم زنایی .........وبدون که مادرت حتما با مردهایی غیرشوهرش تو ان را درست کرده

ناشناس گفت...

از نویسنده تقاضا میشود که یه غلط کردم بگه خیال همه رو راحت کنه

ناشناس گفت...

madar jendatoo gaiiidam. kheili haroom zadeii hamin kos kesh baziaro daravordiii ke tanha mondi dige kos kesh. madar jendat az kodom ab kir toro zaiid khoda midone.

Ahmad گفت...

کسکش عوضی دوس بی ناموس اشغال نا فهم بی شعور مادر جند ببین منم بیش کس مادرت گذاشتن
اناناس