داستان سکس با دختر همسایه

من و دختر همسایه

18سال بيشتر نداشتم يه شب تو پارك محل نشسته بودم كه ديدم يه دختره داره مياد به طرفم. يه كم كه اومد جلو ديدم مهساست. مهسا و مهديس با هم خواهرند ولي چه خواهرايي. از اون دخترايي هستند كه مورد دارند ولي اگه يه پسري تو محل چيزي بهشون بگه مثه سگ پاچش رو ميگيرند. انگار اون شب ندا تنش خيلي مي خاريد. اومد جلو داشت چيپس مي خورد! با هم سلام و احوال پرسي كرديم. گفت فرزاد بلند شو بريم آخر پارك چون اونجا تاريكه و اگه اونجا صحبت كنيم كسي ما رو نمي بينه! داشتيم صحبت مي كرديم كه يهو گفت من بايد برم گفتم آخه چرا؟! گفت خالم تو خونه تنهاست و منتظر منه! بايد برم نگران ميشه. با پرو بازي گفتم منم باهات ميام. دنبالش راه افتام و با هم رفتيم در خونشون. بهم گفت فرزاد نيا ... بابا ، مامانم خونه اند. اينو كه گفت فهميدم كه با خالش تو خونه تنها هستند رسيديم در خونشون. گفت برو ميخوام برم تو خونه. گفتم منم ميام. مهسا گفت تو چقدر پررويي ...! برو ديگه مي خوام برم بابام تو خونه است. گير دادم گفتم منم ميام مي خوام بيام پيش بابات. زنگ زد خالش با آيفون در رو باز كرد مي خواست بره تو پا گذاشتم جلو در و نذاشتم در و ببنده. گفت بزار برم تو الان بابام مياد. گفتم نه .... گفت خالم رو صدا مي كنما. يهو صداي خالش اومد گفت مهسا با كي هستي! گفت هيچي خاله دوستمه. خالش با يه شلوارك و يه تاپ اومد جلوي در راهرو. تا منو ديد يهو رفت تو گفت ندا تو كه گفتي دوستمه. مهسا گفت خوب دوستمه ديگه.(حس كردم نمي خواد جلو خالش كم بياره). گفت مهسا در رو ببند بيا تو. زشته يكي ميبنت! تو در و همسايه خوب نيست... . نزديك نيم ساعتي با هم صحبت كرديم . زد به سرم يكم اذيتش كنم. دكمه هاي مانتوش رو تو چارچوب در باز كردم (دستش به در بود كه من نرم داخل) يه تي شرت سفيد با عكس ميكي موس تنش بود و سينه هاي كوچيكش از زير تي شرتش معلوم بود. دست گذاشتم رو سينه هاش و يكم مالوندم . هيچ كاري نميتونست بكنه چون جرأت نداشت دستش رو از جلوي در برداره مي ترسيد برم داخل. منم همونجا سينه هاش رو فشار دادم و شروع به لب گرفتن كردم. يه دفعه هولم داد گفت برو عقب كثافت ، بي شعور. دستت رو بكش عوضي ... . دوباره رفتم جلو نزديك يه ربع ديگه با هم صحبت كرديم . يهو صداي خالش اومد گفت مهسا بسه ديگه دوستت رو رد كن بره، بيا داخل الان بابات مياد. اونم گفت فرزاد برو الان بابا، مامانم ميآند. گفتم يه لب بده تا برم ... بهم گفت اگه يه لب بدم ميري؟ منم گفتم آره، يه لب باحال گرفتم و رفتم عقب بهم گفت خيلي خري، عوضي ... ! در و بست و رفت! نزديك يك ماه از اين ماجرا مي گذشت. قرار بود طبقه بالاي خونمون رو كرايه بديم يه روز تو خونه تنها بودم كه ديدم در ميزنند . در رو كه باز كردم ديدم مهديس (خواهر مهسا ) با شوهرش و دخترشون پشت در قرار دارند. گفتم بفرمائيد امري داشتيد. شوهرش گفت مي خوايم خونتون رو ببينيم . گفتم خواهش ميكنم بفرمائيد. رفتن بالا و يه بازديدي كردن و گفتن فردا دوباره ميآند واسه صحبت كردن ... . نزديك يك ربع از رفتنشون مي گذشت كه دوباره زنگ خونه به صدا در اومد آيفون رو زدم و رفتم داخل راهرو . ديدم مهسا در خونمونه .سلام كرد . گفتم سلام مهسا خانم از اينطرفا، كاري داشتين؟ گفت خواهر و شوهر خواهرم اينجا هستند؟! يهو تو يه لحظه فكر كثيفي به سرم زد. گفت آره چطور مگه؟! گفت انگار قرار بوده بيان خونه شما رو ببينند. پرسيد هنوز هم اينجا هستند؟ گفتم آره رفتن بالا خونه رو ببينن! گفت ميتونم برم بالا؟ گفتم چرا كه نه. وايسا خودم هم ميام! با هم رفتيم بالا. يه حسي بهم دست داد بهترين موقعيت بود مي تونستم هر كاري كه ميخوام با مهسا بكنم چون كسي تو خونه نبود. در رو باز كرد رفت داخل. گفت پس كجان؟ سريع در رو قفل كردم و گفتم اينجا هستند. شوكه شد ... گفت در و باز كن ... وگرنه داد ميكنم . بهش گفتم اي قدر داد كن تا خسته بشي چون كسي صدات رو نمي شنود. مهسا گفت بزار برم. منم گفتم شرمندتم ... . گفت مي خواي چي كار كني؟! بهش گفتم هيچي بابا يه چند دقيقه اي با هم هستيم بعد برو خوبه؟ دستش رو به زور گرفتم و بردمش تو آشپزخانه و نشوندمش رو سراميكهاي كف آشپزخانه. كاملا تسليم شده بود انگار خودش هم دلش ميخواست. خم شدم طرفش و روسري اش رو از سرش برداشتم يه چنگ تو موهاش زدم و شروع كردم به لب گرفتن. آخ كه عجب لبهايي داشت. همونطور كه در حال لب گرفتن بودم شروع كردم به باز كردن دكمه هاي مانتوش هيچ اعتراضي نمي كرد منم مانتوش رو در آوردم زير مانتوش يه تي شرت نارنجي تنگ پوشيده بود. تي شزتش رو يكم دادم بالا تا دكمه شوارش رو باز كنم. گفت فرزاد چي كار ميكني؟! گفتم ببين مهسا چند دقيقه مي خواهيم با هم حال كنيم قول مي دهم هيچ آسيب جسمي بهت نرسونم. شلوارش رو تا سر زانوهاش كشيدم پايين نشستم رو پاهاش. تي شرتش رو از تنش در آوردم و شروع كردم به خوردن سينه هاش. بعد رفتم بالاتر و شروع كردم به مكيدن زير گلوش ، خيلي بهش حال ميداد چون بد جوري صداي آه و ناله اش در اومد. گفتم مهسا يكم آروم تر همسايه ها صدات رو ميشنوند آبرو مون ميره! گفت من كه ميخواستم سر و صدا كنم گفتي اينقدر داد كن تا خسته شي حالا ... . از رو پاهاش بلند شدم و شلوارش رو كاملا از پاهاش بيرون آوردم. دستم رو بردم طرف شرتش تا شرتش رو در بيارم ولي نذاشت. گفتم مهسا ضد حال نزن. بذار حال كنيم قول ميدم كه بهت آسبي نزنم. گفت نه شرت رو ديگه نميذارم! گفتم مهسا ... و زوري شرتش رو از پاهاش بيرون آوردم. سريع دستش رو گذاشت رو كسش! بهش گفتم آخ كه ندا تو چقدر نجيبي . گفت نميزارم! گفتم چي رو نميزاري؟! گفت اجازه نميدم ديگه به اينجام دست بزني! زوري دستش رو كنار زدم .واي كه عجب كس تميزي داشت! مثل يك غنچه گل رز بود. پاهاش رو دراز كردم و افتادم روش اينقدر عجله داشتم كه يادم نبود لباس هاي خودم رو در بيارم. تي شرتم رو از تنم در آوردم بعد دكمه هاي شلوارم رو باز كردم و شلوارم رو به سختي كشيدم پايين آخه كيرم اينقدر بزرگ شده بود كه ديگه اچازه پايين كشيدن شلوار رو بهم نميداد ، بعد از شلوار شرتم رو در آوردم و مهسا رو به زور خوابوندم رو زمين . بهم گفت جون هر كسي كه دوست داري بلند شو سراميكا خيلي يخ هستند! گفتم عيب نداره خودم گرمت ميكنم. دوباره از بالا شروع كردم به خوردن گردن و بعد سينه تا رسيدم بالاي كس اش! از رو ندا بلند شدم و اومدم جلوي پاهاش نشستم . كمرش رو گرفتم بالا و از ساق پاش شروع كردم خوردم رفتم بالا تا رسيدم به رونش. نزديك كس اش كه رسيدم ديگه نفس مهسا بند اومد و داشت از حال ميرفت! رفتم سراغ كس اش و شروع كردم به خوردن و مك زدن يكم بد مزه بود ولي خوب اينقدر حال ميداد كه چيزي از مزه اش نمي فهميدي! انقدر كس اش رو مكيدم كه مهسا به غلط كردن افتاد و قسمم داد كه بس كنم! كمرش رو آروم گذاشتم رو زمين و خوابيدم روي مهسا و كيرم رو گذاشتم بين پاهاش و ده، پونزده بار عقب جلو كردم. يهو مهسا دست گذاشت رو كس اش و گفت خواهش ميكنم به اينجام كاري نداشته باش! گفتم تا الان واسه خودت حال كردي حالا كه نوبت من شد! گفت خواهش ميكنم ... . مهسا رو برگردوندم و دست گذاشتم زير شكمش و بلندش كردم. لباسها رو كشيدم زير زانوهاش و خوابوندمش رو زمين . دوباره كيرم رو گذاشتم بين پاهاش و چند بار جلو عقب كردم . زياد حال نميداد واسه همين مجبورش كردم خم بشه دستاش رو بزاره رو زمين و تكيه كنه رو زانوهاش. كيرم رو گذاشتم رو سوراخ كونش و يكم فشار دادم ولي فايده نداشت چون خيلي تنگ بود. ديدم اينجوري اذيت ميشه گفتم مهسا تو كيفت كرم ، مرم پيدا نميشه گفت چرا دارم . در كيف اش رو باز كردم يه تيوپ پر داخل كيفش بود نصف بيشترش رو ماليدن سر كيرم و از پشت گذاشتم در كونش يكم فشار دادم به سختي رفت داخل ، ولي مهسا خيلي دردش گرفت از چشماش معلوم بود . همونطور كه رو زانو هاش خم شده بود شروع كردم به تلمبه زدن يك بار دو بار .... يك لحظه دچار جنون شدم وقتي به خودم اومدم ديدم مثل اينكه خيلي درد داره چون جيغ ميكشيد . گفتم مهسا جون آروم تر ما آبرو داريم ديگه داشت آبم ميامد كيرم رو در آوردم و گذاشتم لاي پاهاش ، مهسا دستش رو گذاشت رو كيرم و چسبوندش به كسش و آبش رو ريختم تو دستش . مهسا هم كير بي حالم به همراه آبش مي ماليد به كسش. برش گردوندم دلم سوخت براش بنده خدا سر زانو هاش سياه شده بود هيچي هم نگفته بود. يه چند تا لب اساسي ازش گرفتم يه چند ثانيه اي رو هم خوابيديم بعد با دستمال كاغذي كه تو كيف مهسا بود آب رو از روي كس و لاپاش پاك كردم كمكش كردم لباساش رو بپوشه سريع لباس هاي خودم رو هم پوشيدم ديگه هوا تاريك شده بود . از مهسا بخاطر حال دادن تشكر و براي اذيت شدنش معذرت خواهي كردم وقتي مي خواست بره كمكم كرد تا كف آشپزخونه رو تميز شستيم بعد هم در و واسش باز كردم فرستادمش رفت خونه.

۶۵ نظر:

ناشناس گفت...

kiram too koone adame doroogh goo
mesle sag doroogh migi

ناشناس گفت...

kir too koone adame doroogh goo ye bar mige neda yebaram mahsa vaghean ke roo ro beram

ناشناس گفت...

adame khali bando ta tah valy nafahmidam eme dokhtare chi bood.

ناشناس گفت...

آخه کسکشه خالی بنده آبجی گاییده،وقتی میخوای دروغ بنویسی و رویاهاتو روی وبلاگ بیاری حداقل حواستو جمع کن که یکجا ننویسی "ندا" خط پایینیش بنویسی"مهسا" ان آقای بچه کونی.

ناشناس گفت...

کیرم توکوس و کون خواهر و مادر دوروغ گو .یه بار غلط نگیرین ها من دوروغ گو را میگم. بای

ناشناس گفت...

گاییدی خودت کسکش با این داستان کیریت.
تو که اسمه دختر رو گفتی فامیلشم میگفتی دیگه!!!
رو هر کسوشری که می نویسی بیشتر از اینا کار کن.

ناشناس گفت...

خاک بر سرت با این داستان گفتنت
یکبار میگی مهسا یکبار دیگه هم میگی ندا آخرین نفهمیدیم اون کس کش کی بوده

ناشناس گفت...

اخه کونی تو که داشتی از پشت کونش میذاشتی پس چشماشا از کجا دیدی که گفتی خیلی درد کشیده بود از چشماش فهمیدم

ناشناس گفت...

سلام من برای تامین خرج خانواده ام زنم را کرایه میدم-09155225815

ناشناس گفت...

سلام کون من شبیه کون جنیفر لوپز هستش 09372330609

ناشناس گفت...

dorogh bod vali ghashang neveshti

ناشناس گفت...

بیخود کردی دروغه راست میگی زنگ بزن 09372330609

ناشناس گفت...

سلام کون من شبیه کون جنیفر لوپز هستش
اسمم = زهرا منتظری 09372330609

ناشناس گفت...

Harki mikhad koon bede biyad pishe khodam makhsoosan ooni ke konesh shabi lopeze.
09362472825

ناشناس گفت...

kir to mamanet ba in veb neveshtanet rasti mamanet kos nemideh ma bekonim

ناشناس گفت...

از تمامی عزیزان خواهش میشود این چرت و پرت ها را نخونید
طرف داغ کرده بوده شروع کرده به نوشتن اینا ... بابا داستان نوشتن هنری وصف نشدنیست ... هر مادر قحبه ای حق کسشر نوشتن ندارد!
معذرت میخوام به خاطر نوشتن حرف های بد!
به هر حال ما که سودی نبردیم !
پس چه بهتر بیخیال این ... شعرا بشیم!

ناشناس گفت...

ببخشید نظری دیگه ماند که بگویم:
آن این که به مادر قحبه ها ندهید تا هر حرام زاده ای با ارائه ی مستندات علنی از دادن و گرفتن (منظور داد و ستد است) شروع به ساختن وبلاگ و در نهایت به شکل U شدن پاهای مادر محترم و خواهر گرامیشان نشوند.
و من الله توفیق!

ناشناس گفت...

akhe kos kesh inam shod dastan martikeye khar kose boro awal bebin kos chye kon chiye bad bia dastane kose khar madareto bendaz wasat kiram dahanet bache koni.bia as manbeporse dastane khar madareto vasat tarif konam konkesh shahre here yaro ro bezor bokoni madar jende to iran in karo kardi ya to USA kiram dahanet koni
aghe khasty zang bezan begham behet ba mamanet ina ch kar kardam koni

Ali hastam as India
00919765981419

ناشناس گفت...

کوس کش مادر جنده مثلا این دروغارو مینویسی که چی؟کیر تو کوس اننت بر ه احتملا این ندا یا محسا یا هر انی که هس خاهرت بوده که تو ددیدی دارن میکوننش برو دیگه پیش ما جماعت تیز بین از این سوتیا نده

ناشناس گفت...

آخه چی کار بچه دارین اونم ارزو داره آخه حالا اگه کسی خاس کوس و کون بده این شماره منه 09370823953

ناشناس گفت...

هر كسي كيرگيلاني مي خواد باشمارهي تماس بگيره سامان09389030185

ناشناس گفت...

دمت گرم داداش خیلی داستان توئپی بود.

کیرم تو کس ننه این آدمهایی که بالا نظر دادن خوب حرومزاده های ندید پدید
مگه چیه که بخاد دروغ بگه؟؟؟
کسکش پدرای دهاتی!

ناشناس گفت...

09122016884
سکس باپول

ناشناس گفت...

kheyli tablo roya pardazi kardi vali mituni nevisande sexi khubi beshi,man ta hala 50ta sex dashtam ba inke mojaradam

ناشناس گفت...

با سلام حتما بخوانید
من خودم مسلمان نیستم از هیچ خدایی هم تبعیت نمیکنم ولی ایا به نظر شما این قبیل داستانها واقعی هستند من با وجه به تجربه خود سوگند میخورم یکی از این ها هم راست نیست وهمه اینها زایده افکار افرادی که مشکل روانی هستند است فکر میکنید چه کسانی اند که این داستانها را مینویسند افرادی که اگه یکبار چهره انها را ببینید برای همیشه از نها منزجر ومتنفر میشوید باو کنید از اینترنت بهتر وزیبا تر هم میتوان استفاده کرد

ناشناس گفت...

akhe kiram to kose khar madaret ba in kiro ghazali ke neveshti
hala chand bar be yade in mahsa ya neda jagh zadi jaghi? han jaghi jaghi

ناشناس گفت...

اگه راست گفتی ، خیلی بی ناموسی که یه نفر رو به زور گرفتی کردی . احتمالا مادر تو رو همینطوری کردن که تو بدنیا اومدی . اگر هم دروغ گفتی تخیلات یه موجود روانی روداری . چون تو بچگی همینطوری ترتیبت رو دادند

ناشناس گفت...

Sex
Nudity

ناشناس گفت...

modir mohtaram vblog..modir vblogg.modir vblog.


modir mohtarem vblog.man saheb shomareh 09370823953 hastam.lotfan dar ghesmat nazarat shomareh manoo hazf konid.nemidoonam kodom adame bishoor shomareh manoo inja neveshteh.

ناشناس گفت...

نميشه شماره دخترا رو بزاري ؟

ناشناس گفت...

اخه مادر خراب ننتو سگ بگاد کیرم تو کس اون ننه جندت کس ننه تو و اونی که به نظر دهنده ها فحش داد ننتون رو سگ ارمنی با خر عرب از رو و از پشت خشک خشک بگان کس ننه های خار کسه خارتونو خودم گاییدممادرتونو سگم گایید باباتونو دورگه ی قزوینی و عرب بگاد کس ننه جفت تتون ننت رو جلو چشات بکنم که دستتمو خسته کردی حروم زاده ی چند ملیتی برو گمشو کثافت اشغال اخه دختره پشت در چجوری ازش لب گرفتی

ناشناس گفت...

كيرم تو كس ننه همتون..چه داستان نويس چه نظردهنده ها...

ناشناس گفت...

کیرم تو کس ننه همتون داستان نویس و خواننده و شخصیت ها از جمله بچه مهدیس خاهر ندا رو هم گاییدم مادر همتون رو گاییدم مادر اونایی که نظر دادن هم گاییدم مادر تویی که داری میخونی هم گاییدم مادر خودمم گاییدم که این داستان و خوندم.کرم نداری تنگه میخوام خواهر همه رو هم بگام اخییش گاییدم حالا کمک کنید کف اشپز خونه رو تمیز کنیم در رو باز کنم برید! خارکسه می خواست اخرش خوب تموم شه! 09389333920

سیاوش گفت...

کس ننه صاحب وبلاگ
ننتو دیشب 4 نفری کردیم
باور نداری ؟؟؟
نشون به این نشون که یه خال قهوه ای رو لبه سمت چپ کسش داره یکی هم روی سینه چپش امشب نیگا کن

ناشناس گفت...

خب یکی نیست به این کسی مادر بگه از بی کاری برو ننتو بکن دست از سر این بدبختای عقده ای کف کرده بردار که تا این مزخرفاتو میخونن کیرشون شق میشه باید حتما یه گوهی بخورن .
طرف حرفم با صاحب وبه .

سکس با خواهر صاحب وبلاگ گفت...

سلام
این داستان مال همین تابستونه امساله
داشتم تو وبلاگ می چرخیدم ، بدجوری هم تو کف بودم که یه گوشه از سایت یه شماره ایرانسل دیدم
از فوضولی بهش زنگ زدم ، یه دختر با صدای ناز جواب داد
از اونجایی که تو مخ زنی حرفه ایم با چند تا جمله عاشقانه و یکی دوتا آهنگ گیتار که واسش زدم مخش خورد
وقتی خودشو معرفی کرد با کمال تعجب فهمیدم خواهر صاحب همین وبلاگه و خونشون چند تا خیابون با خونه ما فاصله داشت
اون شب تنها بودم اونم تنها بود
از پشت تلفن اینقد حشریش کردم که داشت از حال می رفت.
طاقت نیاورد و قرار شد برم دنبالش
آدرسو ازش گرفتم و راه افتادم
10 دقیقه بعد در خونشون بودم . بهش زنگ زدم اول می گفت من برم خونشون اما با اصرار من اماده شد تا با من بیاد
تا اون لحظه ندیده بودمش خیلی ناز بود قدش حدودا 175 وزنشم نزدیک 55 کیلو که نصف وزنش کونش بود
چشای خوشکلی داشت و با قد بلندش شبیه مانکن ها شده بود
تو مسیر با هم رفتیم یه قلیون کشیدیم و یه نوشیدنی هم خوردیم
اومدیم خونه
اینقد حشری بود که بهم فرصت نداد یدفه پرید زیپ شلوارمو در آورد و شروع کرد به خوردن کیرم
جون چه حرفه ای می خورد
معلوم بود تو این کار لیسانس داره
لباساشو که در آورد تازه فهمیدم چه هلویی رو چکش زدم
جون چه بدن بلوری نازی
سینه هاشو که می خوردم ناله هاش تبدیل به داد شد
ازم خواهش می کرد بکنم تو کسش اما من میترسیدم که دختر باشه بهش کفتمجلو نمیکنم ، گفت تورو خدا بکن دختر نیستم
منم کیر کلفتمو آروم آروم کردم تو کس تنگش
داشت جر می خورد همینطوری داد میزد چند لحظه نگه داشتم و شروع کردم به تلمبه زدن ، جون چه کس نازی داشت تا به حال اینقد لذت نبرده بودم .
انواع مدلا رو روش امتحان کردم تا اینکه با صدای جیغش فهمیدم ارضا شده
منم ارضا شدم .
چند دقیقه ای تو بغل هم بودیم و بعد از خوردن یه رانی دوباره شروع کردم به خوردن بدنش
بهش گفتم میخوام از کون بکنم گفت می ترسم تابحال امتحان نکردم درد داره ، گفتم هنوز که تجربه نکری الان آروم میکنمت که دردت نگیره ، یکم کرم لیدوکائین مالیدم در کونش و با انگشتام سوراخشو باز می کردم ، فابریک بود و تپل مپل
کیرمو گذاشتم در کونش هر کاری می کردم تو نمی رفت تا اینکه پاهاشو گذاشتم رو شونه هامو با یه ضربه یه دفه تا ته کیرمو کردم تو ، یهو دیدم رنگش زرد شد و نمیتونست نفس بکشه دیگه کیرمو تکون ندادم چند لحظه که گذشت یهو شروع کرد به داد زدن دهنشو گرفتم که همسایه ها نیان سر وقتمون ، بهش گفتم تکون می خوری بد تر میشه ، 5 دقیقه بی حرکت گذاشتم همون تو بمونه بعد یواش یواش تکونش دادم اونم صدای نالش کمتر شده بود انگار داشت خوشش میومد ، خلاصه جاتون خالی تا صبح یه 4 ، 5 باری به کس و کون خواهر صاحب وبلا گذاشتیم
از اون روز به بعد همیشه روزای فرد به هوای کلاس شنا میارمش خونه و یه حال اساسی باهاش می کنم.
با تشکر
نظر یادتون نره
فرهاد 25 ساله تهران

ناشناس گفت...

بله اقا فرهاد من فکر کنم یا داداشش بوده داستی میکردی یا باباش اخه کیرم تو طرز داستان نویسی تون اخه دختر که داد نمیزنه ادبیات داستان سکسی رو زیر سوال بردی.دختر جیغ میزنه .جییییغ اونم در موارد خاص در ضمن یه مورد دیگه بعد اینکه فهمیدی دختر نیست باید یا خانوم خطابش کنی یا خواهر وبلاگ نویس یا بهتر بود بعد اونهمه کردن اسمشو سوال میکردی.یه چیز دیگه خانمی که حرفه ای ساک میزنه یا کیر رو میخوره و پرده هم نداره نباید اولین بارش باشه که کون میده!اغلب مثل خودت میترسن از جلو بکنن از کون میکنن پس دخترا اکثرا اولش با کون شروع میکنن.میدونم داستانت واقعی نبود.اما باید برای لحظه ای هم که شده واقعی بنظر میرسبد.من یه داستان در پایین برای اونایی که دوست دارن داستان بنویسن به عنوان مثال مینویسم.اما در کل مواظب فکرهاتون باشید.علیرضا هستم.

ناشناس گفت...

کیرم تو کونتون با این کس وشعر نوشتناتون حداقل واقعی تر بنویس

ناشناس گفت...

az efrat gari dori kon aziz

ناشناس گفت...

من کیر میخام
09132377980

deathknight گفت...

kiram az pahna be 3 sorate samoraei to 3 jafe kose nanton kos mastaye obi...kos kesha in khali bandiya chie ?ya shayadam in dastan sexe nanat ba ashayera O afghaniyast bache obi ?

ناشناس گفت...

کیرم تو دهن ادم خالیبند ننت دیشب کردم.باور نداری ازش بپرس.

ناشناس گفت...

کسخل به جا این کس شعر گویی ها جق بزن !!!

کیرم تو مغزت با این اراجیفت

انصافا داستان نوشتن هم ادم خودشو میخواد. نه هر کونده ای که ندا رو با مهسا اشتباه بگیره

کیرم تو مغزت مجددا

ناشناس گفت...

مرتیکه ی چاقال 100 سایت رفتم همه مثل همند لا اقل کسوشعراتونو متفاوت بگین.کیرم تو این داستانای توخمیتون 5ساعت ادم بخونه حشری نمیشه کوس خولا

ناشناس گفت...

بدبختا چرا اینجوری ریختین به هم باهم دعوا میکنید کس باید کیر داشته باشه کیرم کس داشته باشه خداوند کیر همتونو بکنه تو کس و کون زن هرچی آخونده

ناشناس گفت...

akhe nane hezar kir to khodet koon be nazar mire30 chaghi

ناشناس گفت...

hi,
amir ali hastam az tehran ((shahrak gharb
fit cut model,188 ghad,donbale ye dokhtare khaili hot migardam if u hot call me T:935-403 27 27

ناشناس گفت...

09372403549منکیرمیخوام مرد بیاد جلو

ناشناس گفت...

09372403549منکیرمیخوام مرد بیاد جلو

ناشناس گفت...

کیری به اندازه ی کهکشان راه شیری در هر چی فامیل زنده داری مخصوصا مادر و خواهر خوشگلت عقده ای

ناشناس گفت...

من کس اصفهانی میخام:
0311628137

ناشناس گفت...

کیر خر تو روحت با این دروغ هات تو یا بابات آخونده یا مامانت

ناشناس گفت...

kose nane doroghgooto kardam bi sharaf akhar neda ya mahsa nane konie doroghgo kir to damaghe nanat baw kos nane goshad

ناشناس گفت...

kose naneye adame hali band migi in 2ta khahar moshkel daran bad migi koonesh tang bood?

ناشناس گفت...

خانوم ها و اقایان
پدیده ی جدید

میاد میکنه میره

فقط زنگ بزنید 09356902056

با بهترین کیفیت

ناشناس گفت...

هر دختر حشري مي خواد سکس داشته باشه ما هستيم
09362542226

ناشناس گفت...

هر دختر حشري مي خواد سکس داشته باشه ما هستيم
09362542226

ناشناس گفت...

sare jam kiram to namuset bi namus kiram to kose khaharo madaret ba in dastane Tokhmit khar kose binamus kiram to on madari ke dari kos kesh

همونی که مادرتو گایید گفت...

اخه مادر جنده
این کسشرا چیه نوشتی
نه باهال بود نه واقعی
قصه من و مادرتو مینوشتی که بهتر بود که

ناشناس گفت...

من یک کس قمی خیل باحال میخوام
هرکی که هست شمارشو با اسم شهرش بذاره تو وبلاگ
کیرم گنده ست!!!

ناشناس گفت...

کیر تو کس نهنه ات هرام زاده کونی کس خواهرت کمتر دروغ بگو

ناشناس گفت...

دوست داري كسي با خواهرت اينطور كنه بي شرف

ناشناس گفت...

من دوست دارم با خوهرش اینجوری کنم
:dddddddddddd

ناشناس گفت...

کوس اول و اخر ادم دروغگو_یه مشت کوس نوشته کوس کش

ناشناس گفت...

خواهر و زن و مادر صاحب وبلاگ رو با بهترین قیمت کرایه میدیم